Page 100 - NOVEL PRINGGAWASI

dibalangkelln. Ngan di mmJa rt k disanggap kll Pring.
gawasi, cangkal ak geuwat di tarik mundur. Kitu jeung
kilu we tepikeull ka Pringgawasi keuhculcun. Tapi nya
meurcun palcbah dicu elmu gclul leh, nyaela lamun kcur
ngayonan musuh ulah dibareng ku napsu. Kabuktian
pisan o PTinggawas i bakal ku napsu, sipal ali· ali jeung
talilina jadi ngurangan. Atuh ari gcus kilu mah, sabatae
babari kaa.la. Wcl as-welas lambang gcus bisa nganmg–
kup awakna.
Prin ggawas i teu walakaya dicangkalak ku jurus Asu
Malipul.
"
Horseeeeh ! Seunang cuy, bcunang!" kadenge Ki
Jayagiri gogorowokan bungah. Pringgawasi mah ukur
ngaj cga nangtung bari jamcdud bacud.
"
Lain aya kadua mere nyatu kadatangan se1l1ah teh
..."
cenah kukululus.
Ocr anu cikeneh ngcpung-ngeplUlg Pringgawasi teb
saleuseurian .
***