Page 105 - NOVEL PRINGGAWASI

sorangan, dipcnlang ku ralusan Pas ukan Pallah, lapi ku
sakali ngebutkeun leun geun bEnca, e lmu Bintar
Wahyung Galiung sanggup mulangkeun ralusan jam–
paring (anak panah) ka anu mentangkeunrulll tepikeun ka
ranceb kana awak maranehna sorangan.
Elmu nu pibahayaeun. Can langtu dina lati han
pepcrallgall ayeuna bakal dipraktekkeull .
Lamun mirclUlgcuh para siswa dibagi dua gunduk
anu kudu lalawanan lur kah6h dibekelan tumbak, jiga–
jiga maranehna eudeuk lalatihan taktik tempur mi liter IlU
seJenna.
Ngan hae samemeh der latihan, aya salah-saurang
siswa aULL ngarmma SLLradipapar, LLmLLnta 17 lalll1an.
Man6hna teu satuju Pringgawasi milu latihan di na ieu
Jums.
"
leu iCh laktik jums
Bajra-panjara.
Taktik tempur
anu ngagunukeun pakarang seukeut. KlUllaha mUll eta
budak katimk tumbak, meureun kolot-kolotlla menta
tanggung-jawab?" ceuk Suradipapar. Atuh ger nu sejen
sarCLLrt .
"
Heueuh bcner. Sia \Vasi , mcnding lalajo w6 heula di
sisi , da nu pent ing mah apal nu kumaha gerakan anu
kalclahna jurus
Bajra-p~Ulja ra
teh," ccuk nu sejcn.
Di omongan bari semu di le lece, bcungcul Pringgawasi
rey beureum ray pias. Lai n pedah miris dumeh di–
sings ieunan awakna katiruk tumbak, lari ambek asa
dihina.
"
Ceuk Ki Gum Jayagiri, latihan di Sancang mah kudu
enyaan. Mun ].,.-udu kojor katimk tumbak, et a geus resiko,
naha bet oodo. Tah, ayeuna aillg eudeuk metakeun
kabi sa, engke bakal
k~Ulyahoall,
naha bculcung aing
~Ulll