Page 128 - NOVEL PRINGGAWASI

Panglima Perang Pringgawasi
Pringgawas i,
llilluma
bcuki dcwasa, panglllamanana
bcuki munc l. Dina
1
I1TlUf
20
l alll1 ,
ku !lagan! geus diang.
kat jadi
basanpatih
atawa panglima rerang"
millgpin
pasukan badag anu
kabch
anggotana lalaki . Ku nagara
dil cler gelar Basanpatih Mahapatih Sajayangwungga
Pringgawas i.
Aos Buku Kadlla
Pringgm'l'asi
Pmlglima Pcnlng Puj:tjanlll