Page 15 - NOVEL PRINGGAWASI

2.
Pasukan nu Kalantar
TAUN 1543 Prahl! Surawisesa turon tallta, digant i ku
ingkang putra anu dina calelan sajarah mail katclalma
teh
Prabl! Ralll Dewata.
Prabu Surawisesa ngecagkeun kalungguhan sahener–
na lain kahayang dirina, tapi sasa! "diturunkc lITl " ku
ambarahayat (aos Novel
Surawisesa Jayaperkosa ).
Ari
anu jadi marga- lantarall , ambarahayat Pajajaran
gClIs mimiti cape
dina ngabanduugan ketak Raja. Salila
14
laun mingpin nagara, 15 kali peperangan ngalawan
C irebon.
Bener saeara
militer,
Pajajaran hentc u
elch.
Tapi
sacara ekonomi , ku rcmcnna palciakjcullg Circbon sa lila
welas-welas laun killl , kag iatan ekOll0mi masarakat Paja–
jaran kacida kagangguna.