Page 23 - NOVEL PRINGGAWASI

3.
Diajak ka Pulo Geulis
PADEUBEURo\NG ka imahllu Pringgawas i datang
Ambu Sulanji . Umuma kudu
we
nincak 30 mah.
Dina
UITIlIr
salapan taun, Pringgawasi anu
gells
pahatu.lalis, n yae ta
ge lls leu
i"dung ku bapa, dillUS ku
nagara hoh pakena boh dahama.
Saterusna pihak nagara baka! netepkeun pikeun
kalumangsun gan hirup
sat enL'ma
dina mangsa dewasa,
Pringgawasi kudu dididik llaon . Oi kalangan bratoll,
para pmlggawc
b.lri!da
pamanggih.
Ki Jayagiri mah ku sahah cic illgna di kalangan
kamiliteran, satuju
mUll
Pringgawas i Ii buhudak dilatih
elmu
kami lih~ran .
"
Bener manehna teh pangawak awewC. Tapi Ii
bubudak ku j cnatna bapana gcus diwanohkcull kalla
UnlS,Ul
usik
junls. Lain
diwarah kumaha
carana ngejo
lapi di warah tata-cam ngcupculkcun pcurcup sungkan
bisa
mate llh ~Ul
delillgelin allu sakinUla ganggll ka dirina.
Ongkoh cellk ballima
llU
balik Ii panmgperangan, Ki