Page 31 - NOVEL PRINGGAWASI

4.
Ka
Mana Ki Jayagiri?
I'IUNGGA,VASI
tulus dibawu ka Pulo Geulis
Parakan Baranangsiullg.
Ari
ieu
teh
Icmpal paragi kumpulna para wan ita Paja–
jaran. Kalangan nunuja putfi , hoh
anal
raja hoh anak
patih, b iasana sok disuprih elmu kawanitaan di dieu. Aya
ali kan penj angsora, lamun ceuk basa kiwari mah latihan
nembang. Biasana sok ngahiji
jewlg
atikan ibing.
Aya oge atikan soal kupat-kapul pakcan. Ku sabah
ieu ..
~h
atikan keur para abdi nagara, aluh ati kan
ny icull
pakcan oge nya
j cni s
pakcan
anggocliTl
ka langan mcnak,
kaas up
jellis
pakcan
anggocull
raja. Lull/san atikan
ngaput
teh
dinajaman Pajajaran katelahna Pal asur i.
Aya pae lmuan
ngeunaan
atikan moral
j eung
elika
kawallitarot , kaasup paelmuan sangkan awcwc Pajajarun
garcu] is, laluis jcung campercnik bari ditunjang ku rupa–
rupa pangawcnill jallg nambah wawasan.
Aya deui at ikan soal masakan. Dina jaman Pajajaran,
papasakan og6 aya anu has tuangcun raja. Para
w~Ulita
P~~ajaran
anu dumuk di lingkungrul karaton, wajib apal
kana rupa-rupa katuangan menak.