Page 41 - NOVEL PRINGGAWASI

henteu kungs i lila gells tutunlbun delli tunm kana go·
10
dog.
"
Ji gana aing kudll ka imahna Ki Jayagiri ," eellk ma–
nehn a ngunyem sorangan.
Malah ari gells kitu mah, ngagedig lellmprulg kaillar ti
pakarangan. Ngan teu kungs i li la, geus ngarandeg deui.
"
Tapi di mana imahna, nya?" cenah .
Ngahuleng sakelldeung, geLls killl ngaICngkah deui .
Ceuk pikima, Ki Jayagiri mah lain poangkat
j on~ ·
jonE, tan glu dlllllukna di lingkungan Oal em Khit a, atawa
benteng jero karaton, aya di lingkungan karaton. Kitu
sababna Pringgawasi ngagedig ilium ka wewengkon
Oalcm Khil a.
Oi hareupc lIn lawang saketeng
ditah~k
ku ponggawa
allu jaga lawang.
"
Manch budak eude llk
ka
mana?"
"
Rek nepungan Ki Jayagiri ."
"
Euleuh, nya eudeuk naon?"
"
Mangnepikeun talatah ti urang Pul o Geuli s. Gellwat
anieurkc lin kula," cClIk Pringgawas i.
Toroj ol ponggawa sauarang.
"
Naha da Ki Jayagiri mah cikeneh jengkar ninggal.
keun iell tempal?"
"
Rek ka mana cenah?"
"
Eudeuk ngonlrol ka Sancang!"
"
Jauh tateh?"
"
Lellih lain bantrak-bantrakeull , moal bisa dijujuig
memeh muluk, tuh di 11Ing1Hng daral , di sisi lau! kidlll,
San cang mah! " ceuk ponggawa.
"
Eudeuk di susul, ah! " ceuk Pringgawasi.
"
Hey, mont ong. Siamoal lepi. Boakalangsu, boa
dihakal1111 eong di tcngah jalan ge !" ceuk ponggawa .