Page 51 - NOVEL PRINGGAWASI

6.
Lalampahan Jauh
I'IUJ\'GGA'VAS I ngic1ik
lluturkeUIl
Ii tukang, Ki
Jayagi ri ngadudud 1cumpang gancallg hareupculllma.
Salengkah Ki Jayagiri , bakalj adi dua
lengkaheun
hudak
awewe umur salapan taunan. Lamun eta hudak embung
linggai eull jauh, nya kudu bisa n gimbangan lengkah Ki
Jayagiri.
Saj ajalan jaremp ling te u loba
OI11ong.
Lamun jalan
padati asup ka leuweung gerotan,
Ill!
haraceo mah mpa–
mpa sasatolm 1cuwcung. Mcurcull mUll bisa Ilgahartikcun
mall, marallchnu keur pat ingtaranya bari scmu heran . Ku
naon aya anu milampah perjalallan j auh ka luar-asup
tempat suni ukur duaan, kill!
ge
hudak
awewe
IllL
saurang
mah. Padahal din a jaman harila, d i mana jajaiancull
mas ih keneh sepi j cung hara-hame un, sok
kabejakeun
loba dcdcmil. Boh dcdcmit Ii mahluk gaib bolt dcdcmil Ii
manusa j ahal .
TlIUIl -Iaull dina jmnan pamareil iahan Sri Baduga
Maharaja mah, ( 1482 -1 52 1), di sapanjang jalan padali
highway
Pajajaran leh sasal hUllayan rame. Saban waktu