Page 59 - NOVEL PRINGGAWASI

7.
Dipegat-pegat Deui
LALEUI\1I
J
ANGNA
gells
liwut weweJasan
p~.
Tapi
ku sabab Ki Jayagiri ngajak lcuttlpang gancang jcung
luang
reufel/h, 1IIuh lalampahan
Iell ge ll s
lumayan jauh.
Tanjungpura gells kali wat , Sagarah erang gells kaliwat.
Pon kilu delli wilay ah Tanj ungs iang, Sumedanglarang
j eung wewcngkon Gal ih Pakuan
\
Ve tan
geus ka liwat.
Ayeuna keur tllubrut ngidul muru ka wilayah
Ufllt
Karajaan Kalldangwcs i.
Di sapanjang jalan, sahenema lain euweuh maraha–
haya. Sabab lanllln sakunma ma rabahaya kudu dilang–
tan g-langtan g di sanghareupan, Ki Jayagiri sabenema ku–
du hahen ngayollan gelu! j eung anu megal-megal di
sapanjang jalan.
Sakah mangsa di wewengkon antara Tanjungpura
j ClIng Sagarabcang, Ki Jayag iri dipcgal ku sabubuh:m
jalma
pllrenges .
Sapcrti biasa, nu mcgat-mcgat teh cu–
dcuk ngajabcl gcmbolan. Tapi batan dibikclIn, batan
dilawan, Ki layag iri milih bingbrit hnllpat.