Page 6 - NOVEL PRINGGAWASI

Babaktina ka nagara dina jmnan Prabu Ratu Dewala,
raja kal ilu Pajajaran (1535-1543) Manehna mangrupa
hiji-hijina perwira awcwe di Pajajaran. Lain hartina
awewc tukang bitotama di Pajajaran ukur saurang. Ngan
bae anu nyongcolrutg tcpikelUl ka j adi komandan Icmpur
mah, awcwe
t.~h
kakara manchna.
Moal aya dina calelan sajarah resmi ieu 1alakon
Pcrwira Prillggawasi leh, sabab katim llna oge tina beja
anu dibejakeun delli .
Nya meurcull entong tcuing di allggap lalakoll sajarah.
Pungs ina mah c llkup jang bacaan pang1 ipur we.
Cag.
***