Page 74 - NOVEL PRINGGAWASI

8.
Di
Muara
Cikelet
PRI NGGA \VASI kakara eungeuh,
yen
salila lalam–
pahan nuturkcull Ki Jayagiri , sabencma manCimu
(
cit
keur diwarah kaparigelan. Di sapanjang pcrjalanan"
Prin gguw3s i tell Weldl dibcungb euratan ku mpa-mpa
parcntah j euug kawajiban. Pringgawasi dititah
turUIl–
!
lack mum s llsuk:Ul s is i gawir pikeull " gala
cai
nginum
ban teu dibeke1an wawadahan, sabenema keur ngawarah
eta budak sangkan boga perjoangan anu keyeng j eung
\
Vaka eureun
salullgtung
pareng . POll kilu delli lanum di
lengah jaian dititah
neangan
kadaharan bari teu nyaho
kudu ka
mlUl3
jcung kudu
ncang rul
naon,
cIa gc
bagi:m
tina pangwurah malar Pringgawasi ngabiasakeun
maneh
migawe pMwcail anll skmllnaha slisahna bari tinckanan.
Dina Ilgayakcull lalampahan, lain sakali dua ka li Ki
Jayagiri ngajak lumpat tarik bari teu eureun-eureun .