Page 86 - NOVEL PRINGGAWASI

"
Harr ... apanan sia ngaku gells diwarah e lm ll papa·
sakan di Pulo Geu li s?"
Pringgawas i ngahuleng. Tapi cnya bener, manchna
ngakll apa l b UllI papasakan Pajajaran.
"
Gcuwat mOnlong ngahlllcng."
"
leu keur mikir keneh. Eudeuk diasabUl ku cara kll '
maha, nya? Dileumeung bae, kitu?" ceuk Pringgawasi
nyarita sorangan. Ngan lamun dilcumc llug baka l baraoo.
Tapi Ki Jayagiri kaburu nyatujuan .
"
Heueuh, bener dileumeun euy, ian hayang ngasaan,
kumaha rasana impun dile llmeung, " cenah.
"
Tapi euweuhawina, Aki ? Pan klldu dibebeskelill
kana bllngbllng awi?"
"
Har .. nya
lH~angan
atuh'?"
"
Euwellh bedognajang nilas awina ge."
"
Akalan kumaha sia. "
"
Ka mana nya nean gan awi rembullg da kudu ku awi
rupa kilu jang ngalcumeung mah?" ceuk Pringgawasi
billgung.
"
Hcucuh kumaha s ia da sia anu ahlina mah," ceuk
Ki Jayagir i. "Sabot sia ngala awi tuh
ka
lCllwc lmg, aing
eudeuk hees heula ... " ceuk Ki Jayagiri bagi ngagoledag
ngagolt r. Kc r sart nHUli gC lIs kadtnge kerekna.
n.